Nr 19 Marzec 2019 r.

Numer 19 Marzec 2019 r.

Danych pacjenta nie należy wyczytywać na głos – przestrzega UODO. Przez pierwsze pół roku stosowania nowego prawa wpłynęło ponad 150 pytań kierowanych przez placówki medyczne do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Wynika z nich, że placówki ochrony zdrowia mają wątpliwości dotyczące m.in. tego, kto w określonych sytuacjach jest administratorem danych, czy w konkretnych przypadkach należy zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dlatego też w tym numerze znajdziesz praktyczne porady ekspertów, jak stosować RODO w praktyce. Dr n. prawnych Edyta Bielak–Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przestrzega również przed oszustami. Warto pamiętać, że urząd pisemnie uprzedza każdy podmiot o planowanej kontroli i zakresie, jaki będzie obejmowała, przynajmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrolerzy mają imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i posługują się legitymacją zgodną ze wzorem określonym we wciąż obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skutecznie leczyć zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych, musimy postrzegać pacjenta jako całość, nie tylko skupiać się na leczeniu samych zębów. Sprawdź, co radzi ekspert (str. 3). Coraz powszechniejsze są głosy popierające zmiany w kierunku stomatologii prewencyjnej i minimalnie inwazyjnej. Uważna analiza alternatywnych sposobów postępowania klinicznego może przedłużyć czas przeżywalności zęba poprzez spowolnienie procesu naprawa-destrukcja-naprawa (str. 7). »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 19 Marzec 2019 r. »

Nr 18 Luty 2019 r.

Numer 18 Luty 2019 r.

Najważniejsza w pracy lekarza dentysty jest staranność i dokładność. Leczenie ma być szybkie, bezbolesne, dokładne. Większość pacjentów oczekuje, że lekarz będzie komunikatywny i łatwo nawiąże kontakt. Profesjonalizmu brakuje jednak dentystom, których pacjenci pozwali do sądu. Dlatego też w tym numerze sprawdzisz, co oznacza w praktyce wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 2018 r., że lekarz dentysta może podjąć np. czynności medyczne protetyka, gdyż ma do tego kwalifikacje formalne w postaci prawa wykonywania zawodu, ale odpowiada za błędy wynikające z jego braku umiejętności w zakresie protetyki. Przekonasz się także, jakie konsekwencje ma brak diagnostyki obrazowej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 9 kwietnia 2018 r.). Jest to szczególnie ważne przy zawieraniu umowy OC, ponieważ zwykłym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej nie są objęte: 1) następstwa zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych udzielanych bez wskazań medycznych; 2) następstwa użytkowania sprzętu bez wymaganych certyfikatów, atestów lub zezwoleń; 3) szkody osób najbliższych poszkodowanemu, wyrażające się w utracie albo nienawiązaniu normalnej więzi z osobą poszkodowaną; 4) powstałe w wyniku niedotrzymania terminów planowych świadczeń zdrowotnych; 5) powstałe wskutek naruszenia przepisów umownych (np. kary umowne za nieodpowiednio prowadzenie dokumentacji medycznej). Zwróć także uwagę na planowane zmiany przy udostępnianiu kopii dokumentacji medycznej (str. 11). »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 18 Luty 2019 r. »

Nr 17 Styczeń 2019 r.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 17 Styczeń 2019 r. »

Nr 2 specjalny

Nr 2 specjalny

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego – PZ ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Elektroniczne zwolnienia mogą wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. Ponadto od 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić asystentów medycznych do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu. ZUS zwraca uwagę, że wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz lub asystent medyczny uzyskuje bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny – jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz (lub asystent medyczny) będzie wybierał z wyświetlonej listy. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Lekarz ma możliwość podglądu zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS. Zmian jest znacznie więcej, dlatego w tym numerze specjalnym znajdziesz praktyczne informacje, jak wprowadzić e-ZLA w swoim gabinecie. »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 2 specjalny »