Wdrażanie rozwiązań e-zdrowia - rząd przyjął projekt ustawy

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia. Projekt zawiera największy w historii pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.  Z wprowadzanych zmian skorzystają przede wszystkim pacjenci, którzy będą mogli m.in.: otrzymać bezpłatne leki w ramach programu 75+ także podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala; założyć w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz potwierdzić w niej Profil Zaufany; złożyć zdalnie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej; przeglądać aktualną listę podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z informacją o zakresie oferowanych usług oraz najbliższym wolnym terminie; wystąpić zdalnie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; uzyskać informację o dopasowanej do swoich potrzeb ofercie badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych; otrzymać SMS, mail lub powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece; skorzystać z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel; w łatwy i szybki sposób zrealizować e-receptę przy użyciu e-dowodu osobistego; mieć dostęp do IKP na urządzeniu mobilnym ocenić, za pomocą interaktywnej ankiety, jakość usług medycznych sfinansowanych przez NFZ. Nowe przepisy odpowiadają także na postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne i obejmą: wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego; wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni; automatyczne udostępnienie zawartych w platformie e-zdrowie (P1) danych pacjenta lekarzom przyjmującym (w praktyce lekarza rodzinnego); poszerzenie uprawnień asystentów medycznych o możliwość wystawienia, na podstawie dokumentacji medycznej, e-recept oraz e-skierowań; stworzenie rejestru uprawnień dodatkowych pacjentów, które m.in. będą automatycznie przypisywane podczas wystawiania e-recept; rozszerzenie katalogu osób objętych tzw. receptami „pro familae”, o osoby pozostające we wspólnym pożyciu oraz o dalszych członków rodziny; umożliwienie lekarzowi dokonywania wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym. Przewidziano także kolejne środki przeznaczone na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej – dodatkowy budżet na lata 2020-2022 wyniesie 150 mln złotych. Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe stanie się także wdrożenie e-recepty transgranicznej, tj. możliwej do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej. Projekt wprowadza także zmiany do zasad prowadzenia rejestrów oraz wymiany danych między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wejście w życie ustawy będzie także stanowiło zakończenie działań ministra zdrowia dotyczących likwidacji obowiązku stosowania pieczątek (przez usunięcie go z obowiązujących przepisów), a także nałożenie na NFZ obowiązku wyeliminowania ich z dokumentów funkcjonujących na podstawie zarządzeń prezesa w ramach wprowadzanych ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji. »

Lekarze dentyści wracają do szkół

Dnia 27 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Opiekę zdrowotną mają sprawować pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów. Ustawa ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, a także zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki. Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole obejmie profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych. Opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie sprawować lekarz dentysta. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami będzie mogła uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. Lekarz dentysta będzie mógł sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą albo w dentobusie. Podmiotami monitorującymi opiekę zdrowotną nad uczniami będą wojewoda oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. »

Szkolenie otwarte