Można już składać wnioski do NFZ o dofinansowanie zakupu oprogramowania do wystawiania e-ZLA

Na stronach funduszu pojawiło się zarządzenie nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców. Zgodnie z nim placówki podstawowej opieki zdrowotnej mogą starać się o dotację celową na zakup urządzeń informatycznych, oprogramowania i kosztów niezbędnego szkolenia lekarzy, którzy od 1 grudnia będą obowiązkowo wstawiać e-ZLA. Wnioski można składać do 15 grudnia 2018 r. Dofinansowanie wyniesie 65% poniesionych wydatków. Wydatki nie mogą być wyższe niż 3.500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Dofinansowanie będzie przyznane na nie więcej niż czterech lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - na nie więcej niż cztery miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.  Dofinansowane będą wydatki poniesione w całym 2018 roku, pod warunkiem, że sfinansowano je ze środków własnych przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania. Środki finansowe trafią do placówek nie później niż do 31 grudnia 2018 r.   »

Separatory amalgamatu – stanowisko nr 1/VIII/2018 Komisji Stomatologicznej NRL z 29 września 2018 r.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej podtrzymuje tezy zawarte w Apelu Komisji nr 4/VII/2017 z 15 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu właściwe wdrożenie regulacji unijnych dotyczących stosowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. Oto schemat postępowania: Podmiot wykonujący działalność leczniczą, niewyłączony spod obowiązku instalacji separatora amalgamatu, zwany dalej „podmiotem”, a nieposiadający na dzień 1.01.2019 r. takiej instalacji, mógłby zadeklarować: wykonanie takiej instalacji w terminie do 3 lat; rezygnację z wykonania tej instalacji. Wówczas podmiot taki nie może zakładać i usuwać wypełnień amalgamatowych. Wyjątkiem są stany związane z pierwszą pomocą (trepanacja komory poprzez wypełnienie amalgamatowe lub sytuacja związana z separacją korzeni podczas ekstrakcji). Podmiot, o którym mowa w pkt 1a, mógłby w trakcie 3-letniego programu ostatecznie zrezygnować z instalacji i stać się (z opisanymi wyżej skutkami) podmiotem, o którym mowa w pkt 1b. W ciągu 2 lat władze publiczne nawiążą współpracę z odpowiednią liczbą „podmiotów usługowych”, które będą się rekrutować spośród podmiotów posiadających instalację separatora. Przedmiotem umowy byłoby utrzymywanie instalacji do separacji amalgamatu w zamian za refundację kosztów jej zamontowania i serwisowania. Schemat postępowania jest zgodny z sugestiami ministra zdrowia co do wdrożenia postanowień art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie rtęci. Źródło: www.nil.org.pl »