BDO

Tarcza antykryzysowa wprowadza nowe terminy w gospodarce odpadami

W dobie zagrożenia epidemiologicznego uchwalono ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z jej nowelizacją. Na mocy ustawy antykryzysowej obowiązują nowe terminy dotyczące prowadzenia gospodarki odpadami w gabinecie stomatologicznym. Otóż ewidencję odpadów w formie papierowej (lub elektronicznej poza BDO) możesz prowadzić do 31 grudnia 2020 r. Dokumenty związane z ewidencją odpadów, prowadzone w 2020 r. musisz prowadzić w  BDO, nawet jeśli istnieje możliwość sporządzenia początkowo wersji papierowych (dla dokumentów wytworzonych do końca 2020 r. Każdy taki dokument musi się bowiem znaleźć w BDO do 31 stycznia 2021 r. Ponadto zustawy wynika, że:

  • świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielają podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (wykaz podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym);
  • do gospodarowania odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych, wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się m.in. przepisów ustawy o odpadach w zakresie warunków transportu odpadów, zbierania odpadów lub ich unieszkodliwiania;
  • Prezes Rady Ministrów może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia obowiązujące m.in. przedsiębiorców;
  • Główny Inspektor Sanitarny lub upoważniony inspektor wojewódzki może nakładać m.in. na gabinety obowiązek podjęcia wskazanych przez niego czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, czy też innych form współpracy z administracją publiczną oraz wydawać zalecenia dotyczące sposobu wykonania nałożonych zadań (są to zmiany wprowadzone ww. ustawą do ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej);

W związku z powyższym teoretycznie można w okresie zagrożenia epidemiologicznego przejściowo nakazać zmianę obowiązującego sposobu gospodarowania odpadami. Dlatego też musisz mieć na uwadze zarówno publiczne ogłoszenia, jak i indywidualne polecenia skierowane do podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

wiper-pixel