• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017

Lekarz dentysta w czasie epidemii – odpowiedzi na najważniejsze pytania

/appFiles/site_143/images/autor/VtLpAvai4sCNxPZ.jpeg

Autor: Agnieszka Sztuwe

Dodano: 26 kwietnia 2020
Lekarz dentysta w czasie epidemii – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanej w decyzji kierującej do pracy lekarz dentysta może być skierowany do pracy przy zwalczaniu koronawirusa.

Lekarz dentysta w czasie epidemii – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanej w decyzji kierującej do pracy lekarz dentysta może być skierowany do pracy przy zwalczaniu koronawirusa.

1. Czy istnieją jakieś wyjątki i czy każdy może zostać skierowany?

Wyjątki istnieją. Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają bowiem:

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

2. Czy od decyzji kierującej na zwolnienie

można się odwołać?

Tak, można się odwołać.

3. Lekarz dentysta pracuje na umowę o pracę w Klinice X w Gdańsku. Otrzymał decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii? Czy może otrzymać wypowiedzenie od Kliniki X w Gdańsku?

Nie. Jednak, gdy zajdą przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego, lekarz dentysta może otrzymać takie oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

4. Czy skierowany lekarz dentysta otrzyma wynagrodzenie za pracę, do której został skierowany? W jakiej wysokości?

Tak. Lekarzowi należy się wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

5. Lekarz dentysta mieszka i pracuje w Kościerzynie. Został skierowany do pracy przy zwalczaniu pandemii do Szpitala Zakaźnego w Bydgoszczy. Czy zostaną mu zwrócone koszty dojazdu?

Lekarzowi dentyście w ramach skierowania przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

Autor: AGNIESZKA SZTUWE
radca prawny Agnieszka Sztuwe Kancelaria
Naworska Marszałek sp. k. w Toruniu
wiper-pixel